AMD显卡排行榜

我们以AMD显卡的整体性能从高到低的顺序(即基准测试的平均结果)列出了列表。仅考虑AMD制造商的显卡,但适用于所有市场(台式机,笔记本电脑和工作站)。在基准测试和游戏没有结果的显卡不包括在排名中。

显示卡
类型
性能
架构
出厂年份
现在的价格
TDP
1Radeon PRO W7800用于工作站 82.58 RDNA 3.0 2023 3907 USD 260 W
2Radeon RX 7900 XTX桌面 80.00 RDNA 3 2022 859 USD 355 W
3Radeon PRO W7900用于工作站 79.36 RDNA 3.0 2023 4649 USD 295 W
4Radeon RX 7900 XT桌面 74.50 RDNA 3 2022 884 USD 315 W
5Radeon RX 6950 XT桌面 73.54 Navi / RDNA2 2022 961 USD 335 W
6Radeon RX 7900 GRE桌面 72.15 RDNA 3 2023 260 W
7Radeon RX 6900 XT桌面 69.28 Navi / RDNA2 2020 957 USD 300 W
8Radeon RX 6800 XT桌面 64.67 Navi / RDNA2 2020 696 USD 300 W
9Radeon RX 7800 XT桌面 62.91 RDNA 3 2023 300 W
10RTX 6000 Ada Generation桌面 58.36 Ada Lovelace 2022 300 W
11Radeon RX 6800桌面 57.45 Navi / RDNA2 2020 781 USD 250 W
12RTX 4000 SFF Ada Generation桌面 54.72 Ada Lovelace 2023 70 W
13Radeon RX 6750 XT桌面 54.18 Navi / RDNA2 2022 559 USD 250 W
14Radeon RX 7700 XT桌面 52.81 RDNA 3 2023 245 W
15Radeon RX 6700 XT桌面 51.08 Navi / RDNA2 2021 685 USD 230 W
16Radeon Pro W6800用于工作站 50.75 Navi / RDNA2 2021 1990 USD 250 W
17Radeon PRO W7600用于工作站 50.33 RDNA 3.0 2023 130 W
18RTX 5000 Ada Generation Mobile用于笔记本电脑 49.88 Ada Lovelace 2023 150 W
19Radeon RX 6700桌面 48.23 RDNA 2.0 2021 551 USD 175 W
20Radeon RX 6850M XT用于笔记本电脑 46.85 RDNA 2 2022 145 W
21Radeon Pro W5700X用于工作站 45.19 RDNA 1.0 2019 205 W
22Radeon RX 6650 XT桌面 45.01 Navi / RDNA2 2022 465 USD 176 W
23Radeon RX 7700S用于笔记本电脑 44.91 RDNA 3 2023 100 W
24Radeon RX 5700 XT桌面 43.26 Navi / RDNA 2019 111 USD 225 W
25Radeon VII桌面 43.07 Vega 2019 160 USD 295 W
26Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary桌面 42.75 RDNA 1.0 2019 409 USD 225 W
27Radeon RX 7600桌面 42.70 RDNA 3.0 2023 352 USD 165 W
28Radeon RX 6600 XT桌面 42.26 Navi / RDNA2 2021 283 USD 160 W
29Radeon Pro W6600用于工作站 41.47 RDNA 2.0 2021 1522 USD 100 W
30Radeon Pro Vega II Duo用于工作站 41.04 GCN 5.1 2019 5226 USD 475 W
31Radeon PRO W7500用于工作站 40.67 RDNA 3.0 2023 70 W
32Radeon Pro Vega II用于工作站 40.25 GCN 5.1 2019 9999 USD 475 W
33Radeon RX 6800S用于笔记本电脑 39.91 RDNA 2 2021 100 W
34Radeon Pro W5700用于工作站 39.80 RDNA 1.0 2019 748 USD 205 W
35Radeon Pro VII用于工作站 39.67 GCN 5.1 2020 2378 USD 250 W
36Radeon RX 7600M XT用于笔记本电脑 39.43 RDNA 3 2023 120 W
37Radeon RX 6600桌面 38.93 Navi / RDNA2 2021 358 USD 132 W
38Radeon RX 6600S用于笔记本电脑 38.27 RDNA 2 2022 80 W
39Radeon RX 6700S用于笔记本电脑 38.19 RDNA 2 2022 80 W
40Radeon RX 5700桌面 37.62 Navi / RDNA 2019 116 USD 180 W
41Radeon Pro Vega 64X用于工作站 37.59 GCN 5.0 2019 366 USD 250 W
42Radeon RX Vega 64桌面 37.28 Vega 2017 125 USD 295 W
43RTX 3000 Ada Generation Mobile用于笔记本电脑 36.75 Ada Lovelace 2023 115 W
44Radeon Pro WX 8200用于工作站 35.77 GCN 5.0 2018 2172 USD 230 W
45Radeon RX 5600 XT桌面 35.41 RDNA 1.0 2020 94 USD 150 W
46Radeon RX 6600M用于笔记本电脑 34.87 RDNA 2 2020 100 W
47Radeon RX 6650M用于笔记本电脑 34.85 RDNA 2 2022 120 W
48Radeon RX Vega 56桌面 34.58 Vega 2017 224 USD 210 W
49Radeon Vega Frontier Edition桌面 34.38 GCN 5.0 2017 961 USD 300 W
50Radeon RX 6700M用于笔记本电脑 34.12 RDNA 2 2020 135 W
51Radeon RX 7600S用于笔记本电脑 34.08 RDNA 3 2023 75 W
52Radeon PRO WX 9100用于工作站 33.89 GCN 5.0 2017 1880 USD 230 W
53Radeon Pro W6600X用于工作站 33.69 RDNA 2.0 2021 120 W
54Radeon RX 6800M用于笔记本电脑 33.53 RDNA 2 2021 145 W
55Radeon Pro Vega 64用于工作站 33.19 GCN 5.0 2017 6074 USD 250 W
56Radeon RX 5600 OEM桌面 32.73 RDNA 1.0 2020 154 USD 150 W
57Radeon Pro 5700 XT用于工作站 32.60 RDNA 1.0 2020 130 W
58Radeon Pro Vega 56用于工作站 31.74 Vega 2017 4999 USD 210 W
59Radeon Pro 5700用于工作站 30.43 RDNA 1.0 2020 356 USD 130 W
60Radeon Pro Vega 48用于工作站 29.03 GCN 5.0 2019 671 USD
61Fiji桌面 28.18 GCN 3.0 22 USD
62Radeon Pro SSG用于工作站 26.97 GCN 3.0 2016 321 USD 260 W
63Radeon R9 FURY X桌面 25.85 GCN 3.0 2015 350 USD 275 W
64Radeon R9 Fury桌面 24.71 GCN 1.2 2015 44 USD 275 W
65Radeon RX 590桌面 24.48 Polaris 2018 133 USD 175 W
66Radeon RX 6500 XT桌面 24.41 Navi / RDNA2 2022 274 USD 107 W
67Radeon R9 390X桌面 24.27 GCN 2015 20 USD 275 W
68Radeon Pro 5600M用于移动工作站 24.10 Navi / RDNA 2020 50 W
69Radeon RX 5500 XT桌面 23.59 RDNA 1.0 2019 317 USD 130 W
70Radeon Pro W5500用于工作站 23.50 RDNA 1.0 2020 308 USD 125 W
71Radeon R9 390桌面 23.12 GCN 2.0 2015 20 USD 300 W
72Radeon RX 580桌面 22.89 Polaris 2017 138 USD 185 W
73Radeon RX 5500桌面 22.69 RDNA 1.0 2019 444 USD 110 W
74Radeon RX 480桌面 22.27 Polaris 2016 174 USD 150 W
75Radeon R9 295X2桌面 22.19 GCN 2.0 2014 600 USD 500 W
76Radeon R9 Nano桌面 21.80 GCN 1.2 2015 27 USD 175 W
77Radeon Pro Duo用于工作站 21.31 GCN 3.0 2016 4200 USD 350 W
78Radeon Pro 5500 XT用于工作站 21.23 RDNA 1.0 2020 2499 USD 125 W
79Hawaii桌面 21.22 GCN 2.0 11 USD
80Radeon RX 5600M用于笔记本电脑 21.19 Navi / RDNA 2020 525 USD 60 W
81Radeon RX 470桌面 20.80 Polaris 2016 14 USD 120 W
82Radeon R9 290桌面 20.79 GCN 2.0 2013 20 USD 275 W
83Radeon Pro W6400用于工作站 20.53 RDNA 2.0 2022 206 USD 50 W
84Radeon RX 580 (移动)用于笔记本电脑 20.50 Polaris 2017 410 USD 100 W
85Radeon RX 6500M用于笔记本电脑 20.44 RDNA 2 2022 50 W
86FirePro W9100用于工作站 20.37 GCN 2.0 2014 1566 USD 275 W
87Radeon Pro WX 7100用于工作站 20.36 Polaris 2017 582 USD 130 W
88Radeon RX 580X桌面 20.03 GCN 4.0 2018 191 USD 185 W
89Radeon Pro 580用于工作站 19.92 GCN 4.0 2017 5999 USD 150 W
90Radeon RX 580 2048SP桌面 19.88 GCN 4.0 2018 110 USD 150 W
91Radeon RX 5300桌面 19.66 RDNA 1.0 2020 558 USD 100 W
92Ellesmere桌面 19.48 GCN 4.0 16 USD
93Radeon Pro 580X用于工作站 19.37 GCN 4.0 2019 5999 USD 150 W
94Radeon RX 470 (移动)用于笔记本电脑 19.28 Polaris 2016 148 USD 120 W
95Radeon R9 M290X Crossfire用于笔记本电脑 19.15 GCN 2014 200 W
96Radeon RX 6400桌面 19.10 RDNA 2.0 2022 376 USD 53 W
97Radeon R9 290X桌面 19.08 GCN 2013 20 USD 350 W
98Radeon RX 6500用于笔记本电脑 18.92
99Radeon HD 8970M Crossfire用于笔记本电脑 18.82 GCN 2012 170 USD 200 W
100FirePro W8100用于工作站 18.70 GCN 2.0 2014 590 USD 220 W
101Radeon Pro 5300用于工作站 18.57 RDNA 1.0 2020 1300 USD 85 W
102Radeon 780M用于笔记本电脑 18.57 RDNA 3 2023 54 W
103Radeon RX 570桌面 17.90 Polaris 2017 114 USD 120 W
104Radeon Pro W5500X用于工作站 17.90 RDNA 1.0 2019 224 USD 125 W
105Radeon Pro 5500M用于移动工作站 17.51 Navi / RDNA 2019 1950 USD 50 W
106Radeon R9 285桌面 17.16 GCN 3.0 2014 85 USD 190 W
107Radeon RX Vega M GH用于笔记本电脑 16.90 Vega 2018 1031 USD 100 W
108Radeon Pro 570用于工作站 16.28 GCN 4.0 2017 356 USD 120 W
109Radeon R9 380X桌面 16.04 GCN 3.0 2015 12 USD 250 W
110Radeon R9 380桌面 15.99 GCN 2015 13 USD 220 W
111Radeon HD 7970M Crossfire用于笔记本电脑 15.80 GCN 2012 126 USD 200 W
112FirePro W9000用于工作站 15.77 GCN 1.0 2012 877 USD 274 W
113Radeon Pro 5300M用于移动工作站 15.38 Navi / RDNA 2019 2068 USD 65 W
114Radeon 680M用于笔记本电脑 15.38 RDNA 2 2022 45 W
115Radeon R9 280X桌面 15.00 GCN 2013 12 USD 200 W
116FirePro W7100用于工作站 14.89 GCN 3.0 2014 466 USD 150 W
117Radeon Pro WX 5100用于工作站 14.49 GCN 4.0 2016 854 USD 75 W
118Radeon R9 280桌面 14.36 GCN 1.0 2014 91 USD 200 W
119Radeon HD 7990桌面 14.30 GCN 1.0 2013 486 USD 375 W
120Tonga桌面 14.27 GCN 3.0 23 USD
121Radeon RX Vega M GL / 870用于笔记本电脑 14.13 Vega 2018 65 W
122Radeon E8950桌面 14.08 GCN 3.0 2015 95 W
123Radeon RX 5500M用于笔记本电脑 13.80 Navi / RDNA 2019 998 USD 85 W
124FirePro D700用于工作站 13.78 GCN 1.0 2014 413 USD 274 W
125Radeon Pro Vega 20用于移动工作站 13.61 Vega 2018 360 USD 100 W
126Radeon 760M用于笔记本电脑 13.52 RDNA 3 2023 54 W
127Radeon HD 7970桌面 13.48 GCN 2011 89 USD 250 W
128Radeon R9 M295X Mac Edition桌面 13.34 GCN 3.0 2014 250 W
129Radeon R9 M295X用于笔记本电脑 13.23 GCN 3 2014 125 W
130FirePro S9000用于工作站 13.00 GCN 1.0 2012 433 USD 225 W
131Radeon R9 M395X用于笔记本电脑 12.94 GCN 3 2014 125 W
132Radeon R9 M395用于笔记本电脑 12.90 GCN 2015 1288 USD
133Radeon R9 270X桌面 12.61 GCN 2013 136 USD 180 W
134FirePro S9050用于工作站 12.59 GCN 1.0 2014 782 USD 225 W
135FirePro S10000用于工作站 12.25 GCN 1.0 2012 22 USD 375 W
136Radeon HD 7950桌面 12.24 GCN 1.0 2012 431 USD 200 W
137Radeon Sky 500桌面 12.24 GCN 1.0 2013 129 USD 150 W
138Radeon R9 370桌面 12.13 GCN 1.0 2015 325 USD 110 W
139Radeon Pro Vega 16用于移动工作站 12.03 Vega 2018 511 USD 75 W
140Radeon Pro WX Vega M GL用于移动工作站 11.93 Vega 2018 1359 USD 65 W
141Radeon HD 7870桌面 11.92 GCN 2012 200 USD 200 W
142FirePro S7000用于工作站 11.62 GCN 1.0 2012 300 USD 150 W
143Radeon R7 370桌面 11.60 GCN 1.0 2015 378 USD 100 W
144Radeon RX 560X (移动)用于笔记本电脑 11.58 Polaris 2017 520 USD 60 W
145Radeon HD 7870 XT桌面 11.48 GCN 1.0 2012 133 USD 185 W
146Radeon RX 560 (移动)用于笔记本电脑 11.14 Polaris 2017 468 USD 75 W
147Radeon RX 5300M用于笔记本电脑 11.07 Navi / RDNA 2019 525 USD 65 W
148Radeon R9 270桌面 11.06 GCN 1.0 2013 229 USD 150 W
149FirePro W7000用于工作站 10.94 GCN 1.0 2012 195 USD 150 W
150Radeon RX 460桌面 10.56 Polaris 2016 397 USD 75 W
151FirePro W8000用于工作站 10.52 GCN 1.0 2012 215 USD 225 W
152Radeon R7 265桌面 10.28 GCN 1.0 2014 242 USD 150 W
153FirePro D500用于工作站 10.19 GCN 1.0 2014 475 USD 274 W
154Radeon HD 8970M用于笔记本电脑 9.96 GCN 2013 135 USD 100 W
155Radeon HD 6990M Crossfire用于笔记本电脑 9.90 Terascale 2 2011 170 USD
156Radeon HD 7850桌面 9.90 GCN 1.0 2012 267 USD 130 W
157Radeon HD 7970M用于笔记本电脑 9.88 GCN 2012 338 USD 100 W
158Radeon 660M用于笔记本电脑 9.74 RDNA 2 2022 45 W
159Radeon RX 460 (移动)用于笔记本电脑 9.70 Polaris 2016 95 USD 75 W
160Radeon Pro WX 4100用于工作站 9.67 GCN 4.0 2016 711 USD 50 W
161Radeon R9 M390用于笔记本电脑 9.64 GCN 2015
162FirePro D300用于工作站 9.64 GCN 1.0 2014 260 USD 150 W
163Radeon Pro 560X用于移动工作站 9.45 Polaris 2017 133 USD 35 W
164Radeon R9 M485X用于笔记本电脑 9.40 GCN 3 2016 2500 USD 125 W
165Radeon RX 560桌面 9.36 GCN 4.0 2017 381 USD 75 W
166Radeon RX Vega M GL用于笔记本电脑 9.31 GCN 4.0 2018 1307 USD 65 W
167Radeon HD 6970M Crossfire用于笔记本电脑 8.96 Terascale 2 2011 170 USD
168Radeon Pro 560用于移动工作站 8.93 Polaris 2017 127 USD 35 W
169Radeon RX 480 (移动)用于笔记本电脑 8.91 Polaris 2016 577 USD 100 W
170Radeon Pro 460用于移动工作站 8.87 Polaris 2016 100 USD 35 W
171Radeon R9 M470X用于笔记本电脑 8.73 GCN 2 2016
172Radeon R9 M390X用于笔记本电脑 8.60 GCN 3 2015 125 W
173Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000)用于笔记本电脑 8.59 Vega 2020 15 W
174Radeon Pro 555X用于移动工作站 8.31 Polaris 2017 894 USD
175Radeon R9 M290X用于笔记本电脑 8.31 GCN 2014 613 USD 100 W
176Radeon RX 560X桌面 8.21 GCN 4.0 2018 999 USD 75 W
177Bonaire桌面 8.14 GCN 2.0 41 USD
178Radeon R7 260X桌面 8.13 GCN 2.0 2013 204 USD 115 W
179FirePro W7170M用于移动工作站 8.12 GCN 3 2015 600 USD 100 W
180Baffin桌面 8.07 GCN 4.0 127 USD
181Radeon Pro 555用于移动工作站 8.07 Polaris 2017 894 USD
182Radeon Pro 455用于移动工作站 8.00 Polaris 2016 696 USD
183Radeon HD 7790桌面 7.94 GCN 2.0 2013 219 USD 85 W
184Radeon R7 360桌面 7.89 GCN 2.0 2015 14 USD 80 W
185FirePro W5100用于工作站 7.74 GCN 2.0 2014 220 USD 50 W
186Radeon HD 6990桌面 7.74 TeraScale 3 2011 144 USD 375 W
187Cypress桌面 7.66 TeraScale 2 12 USD
188Tahiti桌面 7.63 GCN 1.0 20 USD
189FirePro W5000用于工作站 7.61 GCN 1.0 2012 141 USD 75 W
190FirePro W4300用于工作站 7.44 GCN 2.0 2015 129 USD 50 W
191Radeon R7 260桌面 7.43 GCN 2.0 2013 205 USD 95 W
192Radeon Pro V340 MxGPU用于工作站 7.33 GCN 5.0 2018 300 W
193Radeon HD 6970桌面 7.28 Terascale 2 2010 189 USD 250 W
194Radeon RX 540用于笔记本电脑 7.16 Polaris 2017 166 USD 75 W
195Radeon RX Vega 7用于笔记本电脑 7.16 Vega 2020 387 USD 15 W
196Radeon 740M用于笔记本电脑 7.12 RDNA 3 2023 30 W
197Radeon R9 M380用于笔记本电脑 7.12 GCN 2015
198Radeon HD 6930桌面 7.11 TeraScale 3 2011 12 USD 186 W
199FirePro S7150用于工作站 7.00 GCN 3.0 2016 7738 USD 150 W
200Radeon Pro 450用于移动工作站 6.99 Polaris 2016 183 USD 75 W