AMD 그래픽 카드 등급

전체 성능의 내림차순으로 AMD 그래픽 카드 목록을 준비했습니다.즉, 이것은 벤치마크의 평균 결과입니다. AMD 그래픽 카드만 고려되지만 모든 시장(데스크톱, 노트북 및 워크스테이션)에 적용됩니다. 벤치마크나 게임 결과가 없는 그래픽 카드는 등급에 포함되지 않습니다.

No.
그래픽 카드
유형
생산력
구성
생산연도
현재 가격
TDP
1Radeon PRO W7800워크스테이션용 82.55 RDNA 3.0 2023 3907 USD 260 W
2Radeon RX 7900 XTX데스크톱 79.97 RDNA 3 2022 859 USD 355 W
3Radeon PRO W7900워크스테이션용 79.34 RDNA 3.0 2023 4649 USD 295 W
4Radeon RX 7900 XT데스크톱 74.56 RDNA 3 2022 884 USD 315 W
5Radeon RX 6950 XT데스크톱 73.51 Navi / RDNA2 2022 961 USD 335 W
6Radeon RX 7900 GRE데스크톱 72.13 RDNA 3 2023 260 W
7Radeon RX 6900 XT데스크톱 69.23 Navi / RDNA2 2020 957 USD 300 W
8Radeon RX 6800 XT데스크톱 64.67 Navi / RDNA2 2020 696 USD 300 W
9Radeon RX 7800 XT데스크톱 63.71 RDNA 3 2023 300 W
10RTX 6000 Ada Generation데스크톱 58.34 Ada Lovelace 2022 300 W
11Radeon RX 6800데스크톱 57.49 Navi / RDNA2 2020 781 USD 250 W
12RTX 4000 SFF Ada Generation데스크톱 54.70 Ada Lovelace 2023 70 W
13Radeon RX 6750 XT데스크톱 54.20 Navi / RDNA2 2022 559 USD 250 W
14Radeon RX 7700 XT데스크톱 51.92 RDNA 3 2023 245 W
15Radeon RX 6700 XT데스크톱 51.07 Navi / RDNA2 2021 685 USD 230 W
16Radeon Pro W6800워크스테이션용 50.73 Navi / RDNA2 2021 1990 USD 250 W
17Radeon PRO W7600워크스테이션용 50.31 RDNA 3.0 2023 130 W
18RTX 5000 Ada Generation Mobile노트북용 49.80 Ada Lovelace 2023 150 W
19Radeon RX 6700데스크톱 48.37 RDNA 2.0 2021 551 USD 175 W
20Radeon RX 6850M XT노트북용 46.83 RDNA 2 2022 145 W
21Radeon Pro W5700X워크스테이션용 45.17 RDNA 1.0 2019 205 W
22Radeon RX 6650 XT데스크톱 44.99 Navi / RDNA2 2022 465 USD 176 W
23Radeon RX 7700S노트북용 44.89 RDNA 3 2023 100 W
24Radeon RX 5700 XT데스크톱 43.26 Navi / RDNA 2019 111 USD 225 W
25Radeon VII데스크톱 43.06 Vega 2019 160 USD 295 W
26Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary데스크톱 42.73 RDNA 1.0 2019 409 USD 225 W
27Radeon RX 7600데스크톱 42.64 RDNA 3.0 2023 352 USD 165 W
28Radeon RX 6600 XT데스크톱 42.25 Navi / RDNA2 2021 283 USD 160 W
29Radeon Pro W6600워크스테이션용 41.46 RDNA 2.0 2021 1522 USD 100 W
30Radeon Pro Vega II Duo워크스테이션용 41.03 GCN 5.1 2019 5226 USD 475 W
31Radeon PRO W7500워크스테이션용 40.65 RDNA 3.0 2023 70 W
32Radeon Pro Vega II워크스테이션용 40.24 GCN 5.1 2019 9999 USD 475 W
33Radeon RX 6800S노트북용 39.90 RDNA 2 2021 100 W
34Radeon Pro W5700워크스테이션용 39.79 RDNA 1.0 2019 748 USD 205 W
35Radeon Pro VII워크스테이션용 39.66 GCN 5.1 2020 2378 USD 250 W
36Radeon RX 7600M XT노트북용 39.41 RDNA 3 2023 120 W
37Radeon RX 6600데스크톱 38.89 Navi / RDNA2 2021 358 USD 132 W
38Radeon RX 6600S노트북용 38.26 RDNA 2 2022 80 W
39Radeon RX 6700S노트북용 38.08 RDNA 2 2022 80 W
40Radeon RX 5700데스크톱 37.64 Navi / RDNA 2019 116 USD 180 W
41Radeon Pro Vega 64X워크스테이션용 37.57 GCN 5.0 2019 366 USD 250 W
42Radeon RX Vega 64데스크톱 37.26 Vega 2017 125 USD 295 W
43RTX 3000 Ada Generation Mobile노트북용 36.73 Ada Lovelace 2023 115 W
44Radeon Pro WX 8200워크스테이션용 35.76 GCN 5.0 2018 2172 USD 230 W
45Radeon RX 5600 XT데스크톱 35.41 RDNA 1.0 2020 94 USD 150 W
46Radeon RX 6600M노트북용 34.97 RDNA 2 2020 100 W
47Radeon RX 6650M노트북용 34.84 RDNA 2 2022 120 W
48Radeon RX Vega 56데스크톱 34.57 Vega 2017 224 USD 210 W
49Radeon Vega Frontier Edition데스크톱 34.45 GCN 5.0 2017 961 USD 300 W
50Radeon RX 6700M노트북용 34.11 RDNA 2 2020 135 W
51Radeon PRO WX 9100워크스테이션용 33.88 GCN 5.0 2017 1880 USD 230 W
52Radeon Pro W6600X워크스테이션용 33.68 RDNA 2.0 2021 120 W
53Radeon RX 6800M노트북용 33.53 RDNA 2 2021 145 W
54Radeon RX 7600S노트북용 33.40 RDNA 3 2023 75 W
55Radeon Pro Vega 64워크스테이션용 33.18 GCN 5.0 2017 6074 USD 250 W
56Radeon RX 5600 OEM데스크톱 32.71 RDNA 1.0 2020 154 USD 150 W
57Radeon Pro 5700 XT워크스테이션용 32.59 RDNA 1.0 2020 130 W
58Radeon Pro Vega 56워크스테이션용 31.72 Vega 2017 4999 USD 210 W
59Radeon Pro 5700워크스테이션용 30.42 RDNA 1.0 2020 356 USD 130 W
60Radeon Pro Vega 48워크스테이션용 29.02 GCN 5.0 2019 671 USD
61Fiji데스크톱 28.17 GCN 3.0 22 USD
62Radeon Pro SSG워크스테이션용 26.96 GCN 3.0 2016 321 USD 260 W
63Radeon R9 FURY X데스크톱 25.84 GCN 3.0 2015 350 USD 275 W
64Radeon R9 Fury데스크톱 24.70 GCN 1.2 2015 44 USD 275 W
65Radeon RX 590데스크톱 24.47 Polaris 2018 133 USD 175 W
66Radeon RX 6500 XT데스크톱 24.38 Navi / RDNA2 2022 274 USD 107 W
67Radeon R9 390X데스크톱 24.26 GCN 2015 20 USD 275 W
68Radeon Pro 5600M모바일 워크스테이션용 24.09 Navi / RDNA 2020 50 W
69Radeon RX 5500 XT데스크톱 23.58 RDNA 1.0 2019 317 USD 130 W
70Radeon Pro W5500워크스테이션용 23.49 RDNA 1.0 2020 308 USD 125 W
71Radeon R9 390데스크톱 23.11 GCN 2.0 2015 20 USD 300 W
72Radeon RX 580데스크톱 22.88 Polaris 2017 138 USD 185 W
73Radeon RX 5500데스크톱 22.68 RDNA 1.0 2019 444 USD 110 W
74Radeon RX 480데스크톱 22.26 Polaris 2016 174 USD 150 W
75Radeon R9 295X2데스크톱 22.18 GCN 2.0 2014 600 USD 500 W
76Radeon R9 Nano데스크톱 21.79 GCN 1.2 2015 27 USD 175 W
77Radeon Pro Duo워크스테이션용 21.31 GCN 3.0 2016 4200 USD 350 W
78Radeon Pro 5500 XT워크스테이션용 21.22 RDNA 1.0 2020 2499 USD 125 W
79Hawaii데스크톱 21.21 GCN 2.0 11 USD
80Radeon RX 5600M노트북용 21.13 Navi / RDNA 2020 525 USD 60 W
81Radeon RX 470데스크톱 20.79 Polaris 2016 14 USD 120 W
82Radeon R9 290데스크톱 20.78 GCN 2.0 2013 20 USD 275 W
83Radeon Pro W6400워크스테이션용 20.52 RDNA 2.0 2022 206 USD 50 W
84Radeon RX 580 (모바일)노트북용 20.50 Polaris 2017 410 USD 100 W
85Radeon RX 6500M노트북용 20.39 RDNA 2 2022 50 W
86FirePro W9100워크스테이션용 20.36 GCN 2.0 2014 1566 USD 275 W
87Radeon Pro WX 7100워크스테이션용 20.35 Polaris 2017 582 USD 130 W
88Radeon RX 580X데스크톱 20.03 GCN 4.0 2018 191 USD 185 W
89Radeon Pro 580워크스테이션용 19.91 GCN 4.0 2017 5999 USD 150 W
90Radeon RX 580 2048SP데스크톱 19.87 GCN 4.0 2018 110 USD 150 W
91Radeon RX 5300데스크톱 19.65 RDNA 1.0 2020 558 USD 100 W
92Ellesmere데스크톱 19.47 GCN 4.0 16 USD
93Radeon Pro 580X워크스테이션용 19.36 GCN 4.0 2019 5999 USD 150 W
94Radeon RX 470 (모바일)노트북용 19.27 Polaris 2016 148 USD 120 W
95Radeon R9 M290X Crossfire노트북용 19.15 GCN 2014 200 W
96Radeon RX 6400데스크톱 19.09 RDNA 2.0 2022 376 USD 53 W
97Radeon R9 290X데스크톱 19.07 GCN 2013 20 USD 350 W
98Radeon RX 6500노트북용 18.92
99Radeon HD 8970M Crossfire노트북용 18.81 GCN 2012 170 USD 200 W
100FirePro W8100워크스테이션용 18.69 GCN 2.0 2014 590 USD 220 W
101Radeon 780M노트북용 18.60 RDNA 3 2023 54 W
102Radeon Pro 5300워크스테이션용 18.57 RDNA 1.0 2020 1300 USD 85 W
103Radeon RX 570데스크톱 17.89 Polaris 2017 114 USD 120 W
104Radeon Pro W5500X워크스테이션용 17.89 RDNA 1.0 2019 224 USD 125 W
105Radeon Pro 5500M모바일 워크스테이션용 17.50 Navi / RDNA 2019 1950 USD 50 W
106Radeon R9 285데스크톱 17.16 GCN 3.0 2014 85 USD 190 W
107Radeon RX Vega M GH노트북용 16.90 Vega 2018 1031 USD 100 W
108Radeon Pro 570워크스테이션용 16.27 GCN 4.0 2017 356 USD 120 W
109Radeon R9 380X데스크톱 16.03 GCN 3.0 2015 12 USD 250 W
110Radeon R9 380데스크톱 15.99 GCN 2015 13 USD 220 W
111Radeon HD 7970M Crossfire노트북용 15.79 GCN 2012 126 USD 200 W
112FirePro W9000워크스테이션용 15.76 GCN 1.0 2012 877 USD 274 W
113Radeon Pro 5300M모바일 워크스테이션용 15.37 Navi / RDNA 2019 2068 USD 65 W
114Radeon 680M노트북용 15.35 RDNA 2 2022 45 W
115Radeon R9 280X데스크톱 14.99 GCN 2013 12 USD 200 W
116FirePro W7100워크스테이션용 14.88 GCN 3.0 2014 466 USD 150 W
117Radeon Pro WX 5100워크스테이션용 14.52 GCN 4.0 2016 854 USD 75 W
118Radeon R9 280데스크톱 14.36 GCN 1.0 2014 91 USD 200 W
119Radeon HD 7990데스크톱 14.29 GCN 1.0 2013 486 USD 375 W
120Tonga데스크톱 14.27 GCN 3.0 23 USD
121Radeon RX Vega M GL / 870노트북용 14.12 Vega 2018 65 W
122Radeon E8950데스크톱 14.08 GCN 3.0 2015 95 W
123Radeon RX 5500M노트북용 13.80 Navi / RDNA 2019 998 USD 85 W
124FirePro D700워크스테이션용 13.78 GCN 1.0 2014 413 USD 274 W
125Radeon Pro Vega 20모바일 워크스테이션용 13.52 Vega 2018 360 USD 100 W
126Radeon 760M노트북용 13.51 RDNA 3 2023 54 W
127Radeon HD 7970데스크톱 13.48 GCN 2011 89 USD 250 W
128Radeon R9 M295X Mac Edition데스크톱 13.33 GCN 3.0 2014 250 W
129Radeon R9 M295X노트북용 13.23 GCN 3 2014 125 W
130FirePro S9000워크스테이션용 12.99 GCN 1.0 2012 433 USD 225 W
131Radeon R9 M395X노트북용 12.94 GCN 3 2014 125 W
132Radeon R9 M395노트북용 12.90 GCN 2015 1288 USD
133Radeon R9 270X데스크톱 12.60 GCN 2013 136 USD 180 W
134FirePro S9050워크스테이션용 12.59 GCN 1.0 2014 782 USD 225 W
135FirePro S10000워크스테이션용 12.25 GCN 1.0 2012 22 USD 375 W
136Radeon HD 7950데스크톱 12.23 GCN 1.0 2012 431 USD 200 W
137Radeon Sky 500데스크톱 12.23 GCN 1.0 2013 129 USD 150 W
138Radeon R9 370데스크톱 12.13 GCN 1.0 2015 325 USD 110 W
139Radeon Pro Vega 16모바일 워크스테이션용 12.02 Vega 2018 511 USD 75 W
140Radeon Pro WX Vega M GL모바일 워크스테이션용 11.92 Vega 2018 1359 USD 65 W
141Radeon HD 7870데스크톱 11.91 GCN 2012 200 USD 200 W
142FirePro S7000워크스테이션용 11.62 GCN 1.0 2012 300 USD 150 W
143Radeon R7 370데스크톱 11.59 GCN 1.0 2015 378 USD 100 W
144Radeon RX 560X (모바일)노트북용 11.58 Polaris 2017 520 USD 60 W
145Radeon HD 7870 XT데스크톱 11.48 GCN 1.0 2012 133 USD 185 W
146Radeon RX 560 (모바일)노트북용 11.14 Polaris 2017 468 USD 75 W
147Radeon RX 5300M노트북용 11.06 Navi / RDNA 2019 525 USD 65 W
148Radeon R9 270데스크톱 11.06 GCN 1.0 2013 229 USD 150 W
149FirePro W7000워크스테이션용 10.94 GCN 1.0 2012 195 USD 150 W
150Radeon RX 460데스크톱 10.56 Polaris 2016 397 USD 75 W
151FirePro W8000워크스테이션용 10.52 GCN 1.0 2012 215 USD 225 W
152Radeon R7 265데스크톱 10.27 GCN 1.0 2014 242 USD 150 W
153FirePro D500워크스테이션용 10.19 GCN 1.0 2014 475 USD 274 W
154Radeon HD 8970M노트북용 9.95 GCN 2013 135 USD 100 W
155Radeon HD 6990M Crossfire노트북용 9.90 Terascale 2 2011 170 USD
156Radeon HD 7850데스크톱 9.89 GCN 1.0 2012 267 USD 130 W
157Radeon HD 7970M노트북용 9.88 GCN 2012 338 USD 100 W
158Radeon 660M노트북용 9.73 RDNA 2 2022 45 W
159Radeon RX 460 (모바일)노트북용 9.70 Polaris 2016 95 USD 75 W
160Radeon Pro WX 4100워크스테이션용 9.66 GCN 4.0 2016 711 USD 50 W
161Radeon R9 M390노트북용 9.64 GCN 2015
162FirePro D300워크스테이션용 9.63 GCN 1.0 2014 260 USD 150 W
163Radeon Pro 560X모바일 워크스테이션용 9.44 Polaris 2017 133 USD 35 W
164Radeon R9 M485X노트북용 9.40 GCN 3 2016 2500 USD 125 W
165Radeon RX 560데스크톱 9.35 GCN 4.0 2017 381 USD 75 W
166Radeon RX Vega M GL노트북용 9.30 GCN 4.0 2018 1307 USD 65 W
167Radeon HD 6970M Crossfire노트북용 8.96 Terascale 2 2011 170 USD
168Radeon Pro 560모바일 워크스테이션용 8.92 Polaris 2017 127 USD 35 W
169Radeon RX 480 (모바일)노트북용 8.90 Polaris 2016 577 USD 100 W
170Radeon Pro 460모바일 워크스테이션용 8.87 Polaris 2016 100 USD 35 W
171Radeon R9 M470X노트북용 8.73 GCN 2 2016
172Radeon R9 M390X노트북용 8.59 GCN 3 2015 125 W
173Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000)노트북용 8.58 Vega 2020 15 W
174Radeon Pro 555X모바일 워크스테이션용 8.31 Polaris 2017 894 USD
175Radeon R9 M290X노트북용 8.30 GCN 2014 613 USD 100 W
176Radeon RX 560X데스크톱 8.20 GCN 4.0 2018 999 USD 75 W
177Bonaire데스크톱 8.14 GCN 2.0 41 USD
178Radeon R7 260X데스크톱 8.13 GCN 2.0 2013 204 USD 115 W
179FirePro W7170M모바일 워크스테이션용 8.12 GCN 3 2015 600 USD 100 W
180Baffin데스크톱 8.06 GCN 4.0 127 USD
181Radeon Pro 555모바일 워크스테이션용 8.06 Polaris 2017 894 USD
182Radeon Pro 455모바일 워크스테이션용 7.99 Polaris 2016 696 USD
183Radeon HD 7790데스크톱 7.94 GCN 2.0 2013 219 USD 85 W
184Radeon R7 360데스크톱 7.89 GCN 2.0 2015 14 USD 80 W
185FirePro W5100워크스테이션용 7.74 GCN 2.0 2014 220 USD 50 W
186Radeon HD 6990데스크톱 7.74 TeraScale 3 2011 144 USD 375 W
187Cypress데스크톱 7.65 TeraScale 2 12 USD
188Tahiti데스크톱 7.63 GCN 1.0 20 USD
189FirePro W5000워크스테이션용 7.61 GCN 1.0 2012 141 USD 75 W
190FirePro W4300워크스테이션용 7.43 GCN 2.0 2015 129 USD 50 W
191Radeon R7 260데스크톱 7.42 GCN 2.0 2013 205 USD 95 W
192Radeon Pro V340 MxGPU워크스테이션용 7.33 GCN 5.0 2018 300 W
193Radeon HD 6970데스크톱 7.27 Terascale 2 2010 189 USD 250 W
194Radeon RX 540노트북용 7.16 Polaris 2017 166 USD 75 W
195Radeon RX Vega 7노트북용 7.16 Vega 2020 387 USD 15 W
196Radeon R9 M380노트북용 7.11 GCN 2015
197Radeon HD 6930데스크톱 7.11 TeraScale 3 2011 12 USD 186 W
198FirePro S7150워크스테이션용 7.00 GCN 3.0 2016 7738 USD 150 W
199Radeon Pro 450모바일 워크스테이션용 6.99 Polaris 2016 183 USD 75 W
200Radeon RX 550데스크톱 6.94 GCN 4.0 2017 121 USD 50 W