Zcash 마이닝을 위한 그래픽 카드 등급

우리는 ZCash 마이닝에서의 성능에 따라 그래픽 카드의 등급을 집계했습니다. 모든 제조업체 및 모든 시장(데스크톱, 랩톱 및 워크스테이션)의 그래픽 카드가 고려됩니다. ZCash 채굴 속도를 알 수 없는 그래픽 카드는 등급에 포함되지 않습니다.

No.
그래픽 카드
유형
Sol/s
생산연도
현재 가격
TDP
1
NVIDIA TITAN V
TITAN V
데스크톱 884.00 2017 228 USD 250 W
2
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
GeForce GTX 1080 Ti
데스크톱 630.00 2017 321 USD 250 W
3
NVIDIA Tesla P100 SXM2
Tesla P100 SXM2
워크스테이션용 499.00 2016 290 USD 300 W
4
NVIDIA GeForce GTX 1080
GeForce GTX 1080
데스크톱 470.00 2016 241 USD 180 W
5
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
GeForce GTX 980 Ti
데스크톱 461.00 2015 1195 USD 250 W
6
NVIDIA GeForce GTX 1070
GeForce GTX 1070
데스크톱 435.21 2016 180 USD 150 W
7
AMD Radeon R9 390
Radeon R9 390
데스크톱 380.03 2015 20 USD 300 W
8
AMD Radeon R9 290X
Radeon R9 290X
데스크톱 350.00 2013 20 USD 350 W
9
NVIDIA GeForce GTX 980
GeForce GTX 980
데스크톱 312.12 2014 339 USD 220 W
10
AMD Radeon R9 Nano
Radeon R9 Nano
데스크톱 295.00 2015 27 USD 175 W
11
NVIDIA GeForce GTX 970
GeForce GTX 970
데스크톱 291.61 2014 105 USD 150 W
12
AMD Radeon R9 290
Radeon R9 290
데스크톱 285.00 2013 20 USD 275 W
13
AMD Radeon R9 280X
Radeon R9 280X
데스크톱 285.00 2013 12 USD 200 W
14
AMD Radeon RX 480
Radeon RX 480
데스크톱 270.00 2016 174 USD 150 W
15
AMD Radeon HD 7950
Radeon HD 7950
데스크톱 250.00 2012 431 USD 200 W
16
AMD Radeon RX 470
Radeon RX 470
데스크톱 200.00 2016 14 USD 120 W
17
AMD Radeon R9 380X
Radeon R9 380X
데스크톱 175.00 2015 12 USD 250 W
18
AMD Radeon R9 380
Radeon R9 380
데스크톱 168.45 2015 13 USD 220 W
19
AMD Radeon R9 270X
Radeon R9 270X
데스크톱 163.00 2013 136 USD 180 W
20
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
GeForce GTX 1050 Ti
데스크톱 156.48 2016 207 USD 70 W
21
AMD Radeon R7 370
Radeon R7 370
데스크톱 150.00 2015 378 USD 100 W
22
AMD Radeon HD 7870
Radeon HD 7870
데스크톱 145.00 2012 200 USD 200 W
23
NVIDIA GeForce GTX 1050
GeForce GTX 1050
데스크톱 143.76 2016 211 USD 60 W
24
NVIDIA GeForce GTX 960
GeForce GTX 960
데스크톱 141.47 2015 440 USD 100 W
25
AMD Radeon R7 360
Radeon R7 360
데스크톱 102.00 2015 14 USD 80 W
26
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
GeForce GTX 750 Ti
데스크톱 74.40 2014 357 USD 75 W